(طراحی کاتالوگ)

تعداد صفحات
قیمت هر صفحه
طراحی کاتالوگ زیر 10صفحه
179 تومان
طراحی کاتالوگ بالای 10صفحه
129تومان

برای اطلاع از تعرفه ی چاپ تماس بگیرید.

(طراحی بروشور)

تعداد صفحات
قیمت هر صفحه
طراحی بروشور2 الی 4 لت
189 تومان
طراحی بروشور 4 لت به بالا
139تومان

برای اطلاع از تعرفه ی چاپ تماس بگیرید.

 (کارت ویزیت)

کارت ویزیت
قیمت کل
طراحی کارت ویزیت دو رو
149 الی 399 تومان
طراحی کارت ویزیت یکرو
199 الی 299 تومان

برای اطلاع از تعرفه ی چاپ تماس بگیرید.

(لوگو)

لوگو
قیمت
طراحی لوگو
1میلیون الی 10میلیون

 (استیکر فروشگاهی)

استیکر
قیمت
طراحی استیکر (هر قسمت )
249 الی 599 تومان

تفاوت قیمت در طرح آماده،نیمه آماده و اختصاصی است.

 (بنر و استند)

بنر و استند
قیمت
طراحی بنر و استند
149 الی 599 تومان

برای تعرفه ی چاپ تماس بگیرید.

فهرست