مجری

محمد سپهریان

مجری صدا و سیمای شبکه ی اصفهان

علی مکارمی

مجری و گوینده ی صدا و سیما ی اصفهان

حمید مرادی

مجری صدا و سیما و مدرس فن بیان

فهرست